Standard express คืออะไร

Standard express คือ การส่งขั้นมาตรฐานของระบบขนส่งทุกmarketplace ไม่ว่าจะเป็น shopee ,Lazada,Jd  ซึ่งส่วนมากเป็นการส่งจากต่างประเทศ โดยส่งจากขนส่งของประเทศนั้นๆ ใช้ระยะเวลาประมาณ 14-20 วัน หลังจากส่งถึงประเทศไทยแล้วเราสามารถเช็คสถานะได้ สถานะจะเริ่มอัพเดทอีกครั้ง โดยจะรับช่วงต่อจากขนส่งไทย

ดังนั้นหลังจากสั่งซื้อสถานะส่วนมากจะเป็น คำว่า Order is created หมายความว่าได้รับคำสั่งซื้อแล้ว ต่อไป ผู้ขายก็อยู่ในขั้นเตรียมสินค้า และนำส่งให้กับขนส่งต้นทาง จากนั้นเมื่อถึงเมืองไทย ก็จะมีขนส่งของไทยรับช่วงต่อ เราสามารถดูสถานะได้ที่ แดชบอร์ดของขนส่งนั้นๆ

บทความก่อนหน้านี้best express
บทความถัดไปลงทะเบียน5000