Shopee express ไม่ยอมส่งของ ขึ้นว่าจัดส่งไม่สำเร็จ ต้องทำอย่างไร

0

หากบริษัทขนส่งส่งพัสดุไม่สำเร็จจะเกิดอะไรขึ้นกับพัสดุที่เราสั่งไป

Shopee express ไม่ยอมส่งของ ขึ้นว่าจัดส่งไม่สำเร็จมา ต้องทำอย่างไร อาจจะนำส่งรอบแรกไม่ทัน หรือที่อยู่ไม่ชัดเจน

โดยปกติแล้วบริษัทขนส่งจะพยายามส่งพัสดุไปยังที่อยู่ผู้รับปลายทางตามที่ร้านค้าระบุไว้ โดย

  • Shopee Express จะพยายามส่งพัสดุไปยังที่อยู่ผู้รับปลายทางตามที่ร้านค้าระบุไว้ 3 ครั้ง ภายใน 5 วันทำการ

  • Ninja Van จะพยายามส่งพัสดุไปยังที่อยู่ผู้รับปลายทางตามที่ร้านค้าระบุไว้ 3 ครั้ง ภายใน 7 วันทำการ

  • Best Express จะพยายามส่งพัสดุไปยังที่อยู่ผู้รับปลายทางตามที่ร้านค้าระบุไว้ 3 ครั้ง ภายใน 5 วันทำการ

  • J&T Express  จะพยายามส่งพัสดุไปยังที่อยู่ผู้รับปลายทางตามที่ร้านค้าระบุไว้ 3 ครั้ง ภายใน 7 วันทำการ

  • DHL Domestic จะพยายามส่งพัสดุไปยังที่อยู่ผู้รับปลายทางตามที่ร้านค้าระบุไว้ 3 ครั้ง ภายใน 6 วันทำการ

  • Kerry จะพยายามส่งพัสดุไปยังที่อยู่ผู้รับปลายทางตามที่ร้านค้าระบุไว้ 3 ครั้ง ภายใน 5 วันทำการ

  • Registered Mail – Thailand Post จะพยายามส่งพัสดุไปยังที่อยู่ผู้รับปลายทางตามที่ร้านค้าระบุไว้ 3 ครั้ง ภายใน 5 วันทำการ

  • EMS – Thailand Post จะพยายามส่งพัสดุไปยังที่อยู่ผู้รับปลายทางตามที่ร้านค้าระบุไว้ 3 ครั้ง ภายใน 5 วันทำการ

ในกรณีที่ผู้ซื้อสินค้าได้ปฏิเสธการรับสินค้า สินค้าดังกล่าวจะถูกจัดส่งคืนไปยังร้านค้าตามที่อยู่ที่ร้านค้าได้แจ้งไว้ต่อ Shopee

    หากผู้ให้บริการขนส่งไม่สามารถส่งคืนพัสดุไปยังร้านค้าได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากสาเหตุที่ไม่สามารถติดต่อร้านค้าได้หรือร้านค้าได้ปฎิเสธการรับคืนสินค้า ร้านจะต้องติดต่อเข้ารับสินค้าด้วยตนเองที่คลังสินค้าของ Shopee ภายใน 14 วันหลังจาก Shopee ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนทางแอพพลิเคชั่นและ SMS แล้ว หรือหากไม่สะดวกมารับสินค้าคืนด้วยตนเองร้านค้าสามารถแจ้งขอใช้บริการส่งสินค้าคืนผ่านทาง Call Center ของ Shopee ได้ที่เบอร์ 02-017-8399  โดยร้านค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าดังกล่าวเพิ่มเติม และในกรณีดังกล่าวร้านค้ายินยอมให้ Shopee สามารถหักค่าใช้จ่ายในการขนส่งออกจากบัญชี Shopee Seller Balance ได้

    ในกรณีที่ Shopee ไม่ได้รับการติดต่อใดๆ จากร้านค้าภายใน 14 วันหลังจาก Shopee ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนแล้ว จะถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิใดๆ ในสินค้าดังกล่าวและ Shopee มีสิทธิ์ที่จะจัดการสินค้าด้วยวิธีการใดๆ ตามที่ Shopee เห็นสมควรต่อไป

ท่านสามารถติดต่อเข้ารับสินค้าได้ที่เบอร์คลังสินค้า

ที่อยู่ในการเข้ารับสินค้าคืน: บริษัท เอสคอมเมิร์ช ประเทศไทย จำกัด โครงการ WHA-KPN

เลขที่ 333/17 หมู่ 3 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

เวลาทำการ: 10.00 น. – 16.00 น. วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ (ยกเว้นวันอาทิตย์ละวันหยุดนักขัตฤกษ์)

** โปรดแสดงบัตรประชาชนของท่านเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้ารับพัสดุ**

บทความก่อนหน้านี้shopee express ได้รับคําขอจัดส่งพัสดุ
บทความถัดไปshopee express ไม่ได้รับของ